Σχετικά

Greco-RisksPagesΣχετικά

Η Ανάλυση/Χαρτογράφηση του Κινδύνου (Risk Assessment / Mapping) είναι μέρος του προ-κατασταλτικού σχεδιασμού (preparedness) και προφυλάσσει τη Χώρα από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές. Δεν υπάρχει ένα ενιαίο εργαλείο απεικόνισης των επικρατέστερων κινδύνων για τον ελληνικό χώρο. Το Έργο “Greco-Risks” σκοπεύει να συμβάλλει στην κάλυψη του κενού αυτού παραδίδοντας μια «έξυπνη» Διαδικτυακή πλατφόρμα Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (Geo-intelligent web-Platform) που περιλαμβάνει 9 συνιστώσες (Risk modules) για την Ανάλυση / Χαρτογράφηση της επικινδυνότητας για ισάριθμους κινδύνους (hazards): γεωλογικούς –σεισμούς, ηφαίστεια, κατολισθήσεις, εδαφική παραμόρφωση, δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες, επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, τσουνάμι, βιομηχανικά ατυχήματα. Οι συνιστώσες χρησιμοποιούν σαν δεδομένα εισόδου: (i) ιστορικές παρατηρήσεις των φαινομένων (ii) ΚΑΙ Γεωγραφικά Δεδομένα και επιστρέφουν τους Χάρτες Επικινδυνότητας και την πιθανότητα να πραγματοποιηθούν (probability of occurrence). Οι Χάρτες Επικινδυνότητας αποτυπώνουν την χωρική διακύμανση (i) της έντασης (intensity) της Απειλής (ii) της τρωτότητας (vulnerability) της περιοχής ενδιαφέροντος συμπεριλαμβανομένης της ενεργητικής ανθεκτικότητας (resilience) π.χ. της ικανότητας εκκένωσης ή καταπολέμησης του φαινομένου (iii) των επιπτώσεων της Απειλής. Το “Greco-Risks” είναι η Τεχνολογική ομπρέλα των Risk-Modules που επιτρέπει στο χρήστη να: -αναδείξει περιοχές / εγκαταστάσεις που είναι εκτεθειμένα σε κίνδυνο -να παρακάμψει τους μεσοπρόθεσμους χάρτες επικινδυνότητας και να προσομοιώσει σενάρια της επιλογής του που περιλαμβάνουν μια ή περισσότερες συνδυαστικές απειλές -να αναλύσει σύνθετα προβλήματα όπως: “ποιες θα είναι οι επιπτώσεις σε ανθρώπινες απώλειες, οικονομικό κόστος εάν εκδηλωθεί η συγκεκριμένη απειλή και ποια πιθανότητα;“, “μπορεί ένα προληπτικό μέτρο (π.χ. αντιπυρικές ζώνες) να αμβλύνει τις επιπτώσεις και ποιο είναι το σχετικό κόστος σε σχέση με το κόστος αποκατάστασης των επιπτώσεων;”

Menidi(Athens_eq_1999)

Οι επιστημονικοί και τεχνολογικοί στόχοι του Greco-Risks είναι: διερεύνηση διεθνών βέλτιστων πρακτικών και επιλογή μεθοδολογιών για την εκτίμηση και χαρτογράφηση κινδύνου στην Ελλάδα, συλλογή/εναρμόνιση δεδομένων εισόδου, συμπεριλαμβανομένων ιστορικών δεδομένων και βοηθητικών γεωχωρικών δεδομένων, παραγωγή χαρτών ανά κίνδυνο και αντιμετώπιση τεχνολογικών εμποδίων για πλατφόρμες που περιλαμβάνουν πολλαπλούς κινδύνους, όπως μοντελοποίηση δεδομένων και διαλειτουργικότητα.

Διαδικτυακή πλατφόρμα

Κίνδυνοι

Εξομοιωτής εκκένωσης

Φωτογραφικό υλικό

 

Το έργο υπάγεται στην Πράξη «Συνεργασία 2011 – Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» και Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Π.Ε.Π.) Αττικής, Α.Π. 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης».

Διαδικτυακή Πύλη ΕΠΑΝ ΙΙ: www.antagonistikotita.gr. Τηλέφωνο γραφείου πληροφόρησης ΕΠΑΝ ΙΙ: 801 11 36 300.

GRECORISKS Hellenic Natural-Hazards Risk-Management System of Systems.